Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

 

Investeringsstöd kan beviljas företag för sådana investeringar som är av väsentlig betydelse för grundande av företag eller företagets tillväxt eller utveckling.

Materiella investeringar

 • uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning
 • anskaffning av maskiner och anordningar
 • av anskaffningskostnaden för ett markområde är högst 10 % stödberättigande av de stödberättigande totala kostnaderna 
 • allmänny kostnader i anknytning till planeringen och genomförandet av en investering (inbegripet tillstånds- och registreringsavgifter)

Immateriella investeringar

 • anskaffning eller utvecklande av datorprogram
 • förvärv av patent, licenser, upphovsrätter och varumärker

Stöd beviljas inte för

 • anskaffning av traktorer, mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer
 • investeringar inom transportområdet
 • ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny
 • investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning
 • förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte (undantag: aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning av en lokal som används till företagsverksamhet i frågan)
 • förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund om objektet inte har varit till salu offentligt i minst två månader eller uppskattningen av gängse pris baserar sig på bedömning av två oberoende sakkunniga
 • insiderhandel
 • mervärdeskatt
 • räntor, provisioner eller andra kostnader som föranleds av finansiering
 • förvaltnings-, försäkrings-, ändrings- och underhållskostnader i anknytning till avbetalningsavtal

Kom ihåg att man får inte börja med projektet innan ansökan har blivit anhängiggjord hos oss (och vi har bekräftat det skriftligt)!

Byggnadslov/tillstånd måste vara i kraft redan när ansökan lämnas in. Mera information  från vårt kontor.