Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

 

Företagsstöd

 • Leader-företagsstöd är avsett för företag som sysselsätter färre än 5 personer 
 • Projektbudget är max 100 000€. 
 • Företaget bör ha förutsättningar för fortlöpande lönsam verksamhet och tillräcklig yrkeskunskap.
 • Den verksamhet som stöds bör kunna försörja åtminstone en företagare eller en arbetstagare i företaget (undantag är stödet för etablering av företag på deltid).
 • Lantgårdar kan söka företagsstöd för att utveckla verksamhet utanför jord- och skogsbrukssektorn.

För nya företagare

Nya företagare kan beviljas stöd för att de planerar eller startar ett företag: försök med företagande, företagande på deltid, företagande på heltid, planering av ägarbyte.

 • försök med ny företagsverksamhet                                                            Försökets längd får vara högst fyra månader. Den som ansöker om stöd ska vara en fysisk person som inte har företags- och organisations-nummer när stödet söks eller beviljas. Stödet får användas för hyra av lokaler och utrustning, material och förnödenheter, användar-avgifter och resor samt för anskaffning av utbildning och träning, expertkompetens och information som köpta tjänster. Stödet får inte användas för små anskaffningar. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 500 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden.
 • etablering av företagsverksamhet med hjälp av ägarebyte                                    En förutsättning är att det företag som ska köpas finns i glesbygden eller kärnlandsbygden. Den som ansöker om stöd ska vara en fysisk person som inte har ett företags- och organisat-ionsnummer eller ett mikroföretag som har ett företags- och organisationsnummer när stödet söks. Stödet kan beviljas köparen av ett företag för anskaffning av experttjänster som tjänster som köps i samband med förberedandet av ägarbytet. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 500 eller 5 000 euro, dock sammanlagt högst 5 000 euro till samma stödmottagare under finansieringsperioden. 
 • etablering av företagsverksamhet på deltid                                                              Sökanden ska vid tidpunkten för ansökan ha ett företags- och organisationsnummer. Stödet får användas för hyra av lokaler och utrustning, material och förnödenheter, användar-avgifter och resor samt för anskaffning av utbildning och träning, expertkompetens och information som köpta tjänster. En grundförutsättning för stödet är användningen av experttjänster. Stödet får dessutom användas för små anskaffningar. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 5 000 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden. Kan inte beviljas om sökanden tidigare fått stöd för företagsverksamhet på heltid
 • etablering av företagsverksamhet på heltid                                                              Sökanden ska vid tidpunkten för ansökan ha ett företags- och organisationsnummer. Stödet får användas för hyra av lokaler och utrustning, material och förnödenheter, användar-avgifter och resor samt för anskaffning av utbildning och träning, expertkompetens och inform-ation som köpta tjänster. Stödet får dessutom användas för små anskaffningar. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 7 500 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden. Kan inte beviljas om sökanden tidigare fått stöd för företagsverksamhet på deltid
 • försök med primär jordbruksproduktion

För utveckling av företagsverksamheten

Ett fungerande företag kan till exempel få stöd för att köpa företagsrådgivning och annan sakkunnighjälp, projekt för utveckling av produkter, utveckling av marknadsföring, undersökningar om internationalisering och undersökningar om genomförbarheten av investeringar. 

 • stöd för företagsverksamhetens planeringsfas
 • stöd för förberedelsefasen för en utvecklingsåtgärd inom företagsverksamheten
 • stöd för etablerad företagsverksamhet

För investeringar

Investeringsstöd kan beviljas företag för sådana investeringar som är av väsentlig betydelse förgrundande av företag eller företagets tillväxt eller utveckling

Anvisningar för kommunikation


Pomovästs urvalskriterier

Företagsrådgivning:

Hangö, Raseborg, Ingå:

https://www.raasepori.fi/kaupunki/yrityspalvelut/

 

Sjundeå:

Existerande företag: Satu Österberg, tfn 044 759 9779  satu.osterberg@vihti.fi@vihti.fi

 

Kyrkslätt:

Företagsrådgivare Heli Vuoksimaa, heli.vuoksimaa@kirkkonummi.fi, tfn 040 481 7367.