HAE TUKEA VERKOSSA!

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietoja.


Linkit tarvittaviin lomakkeisiin:

Talkootyön tuntikirjanpito

Tuntikirjanpidon lomake (hankkeen työntekijät)

Matkalaskulomake (hankkeen työntekijät)


Maaseutuviraston määräys maksun hakemisesta

Maksatuksen hakeminen

Kun hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan Ely-keskukselta, tuen saaja voi hakea maksatusta. Maksuhakemukset tehdään pääsääntöisesti Hyrrä-järjestelmässä. Poikkeuksellisesti maksuhakemuksen voi jättää paperilomakkeella joka löytyy suomi.fi-sivustolta. Hankkeen toteutuksesta aiheutuneita kustannuksia haetaan maksuun jälkikäteen rahoituspäätöksen mukaisesti. Kustannusten on oltava todellisia, lopullisia (esim. mahdolliset palautukset ja alennukset on vähennetty) ja todennettavia sekä kohdistuttava tuettuun toimenpiteiseen.

Maksuerien määrä

Yleishyödyllisiin kehittämis-, koulutus-, tiedonvälitys- tai yhteistyöhankkeisiin myönnetty tuki voidaan maksaa vuosittain enintään neljässä erässä. Maksua haetaan vähintään kerran vuodessa lukuun ottamatta hankkeita joiden kesto on alle kaksi vuotta. Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä ja viimeisen erän on oltava vähintään 20% prosenttia myönnetystä tuesta. Yrityksen investointituki maksetaan enintään neljässä erässä.

Tukikelpoiset kustannukset ja kirjanpito

Hankkeen kustannukset kirjataan hakijan kirjanpitoon omalle kustannuspaikalle. Selkeyden vuoksi on hyvä käyttää samoja kirjanpitotilejä kuin rahoituspäätöksessä, esim. palkat, ostopalvelut, matkat, vuokrat jne. Kaikissa tositteissa tulee olla tositenumero ja kirjanpidossa on muutoinkin noudatettava hyvää kirjanpitotapaa sekä voimassa olevia lakeja. Tukikelpoisia ovat kulut, jotka ovat syntyneet hankkeen aikana (päätöksessä mainittu toteuttamisaika) ja jotka on sisällytetty hankepäätökseen. Kulujen tulee olla hakijalle osoitettuja, hakijan maksamia ja hakijan kirjanpitoon omalle kustannuspaikalle kirjattuja.

Liitteet, ks muistilista

Hakemuksen käsittely ja tuen maksaminen

Kun maksuhakemus on jätetty Ely-keskukselle, hakijalle ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika. Ely-keskus tekee maksupäätöksen joka lähetetään hakijalle. Kun maksupäätös on tehty, Pomoväst maksaa hankkeelle kuuluvan kuntaosuuden (20%), ja Ely-keskus maksaa EU:n ja valtion osuuden.

Ole mielellään yhteydessä meihin ennen hakemuksen jättämistä Ely-keskuseen!