Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Vill du förbättra din hembygdens beredskap, kunnande eller sprida information? Med utbildnings- och informationsförmedlingsstöd lyckas det!

I utbildningsprojekt kan stöd beviljas t.ex. för

 • öka yrkeskunnande hos landsbygdens invånare
 • öka kunnande då det gäller samarbete och verksamhet
 • öka kunnande då det gäller miljö, energi och byautveckling
 • utbildning för företagare inom primärproduktion eller bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter samt för andra små eller medelstora landsbygdsföretagare
 • förutsättningar för stödet
  • minst 20 lektioner som varar minst 45 minuter (kan vara kortare om utbildningsåtgärden genomförs som en del av ett annat utvecklingsprojekt)
  • utbildning utgör inte en del av en examen inom den grudläggande utbildningen eller inom fortbildning
  • den som genomför utbildningen är tillräckligt yrkeskunnig

I informationsförmedlingsprojekt kan stöd beviljas t.ex. för

 • förmedling av information om nya produktions-, marknadsförings- eller servicemetoder eller andra metoder som väsentligt förbättrar affärsverksamheten
 • förmedling av kunskap om energi, miljö och landsbygd till företag, invånare, samfund eller andra aktörer

Godtagbara kostnader

 • kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader i anslutning till dem
 • resekostnader
 • köptjänster
 • hyreskostnader
 • andra kostnader som genomförandet av utvecklingsprojektet medför, inklusive små anskaffningar och skäliga kostnader för servering vid möten och tillfällen

Kom ihåg att man får inte börja med projektet innan ansökan har blivit anhängiggjord hos oss (och vi har bekräftat det skriftligt)!