Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Med samarbete kan du utveckla servicen i din hembygd, förnya näringsverksamheten och förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden!

Samarbetsprojekt är på en verksamhetsplan baserat sådant samarbete i en grupp bestående av olika kombinationer av två eller flera offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar. Också personer som idkar näringsverksamhet kan höra till samarbetsgruppen.

Genom samarbetsprojekt kan man utveckla eller främja

  • nya produkter, metoder och tekniker inom jord- och skogsbruket, livsmedelssektorn och inom övriga processer som utnyttjar förnybar biomassa
  • pilotstudier av nya produkter, förfaranden, metoder och tekniker
  • en producentgrupp inom en skärskild produktionsgren inom jordbruket
  • horisontellt eller vertikalt samarbete mellan aktörer inom leveranskedjor för livsmedel eller biomassa, lokala marknader, korta leveranskedjor eller marknadsföring av dem
  • energibesparing eller innovativa metoder eller förfaranden för anpassning till klimatförändringen och förbättrande av tillståndet i miljön
  • bildande av och verksamhet i ett nytt kluster eller ett kluster som inleder verksamhet
  • produktion av välfärds- och hälsovårdstjänster i anslutning till jordbruk
  • mikroföretags gemensamma användning av arbetsprocesser, resurser eller lokaler, turisttjänster eller marknadsföring av dem 
  • kortvarig bedömning och testing av verksamhetsplaner för små landsbygdsföretag eller utveckling av landsbygdsföretag baserad på ny teknik och nytt kunnande

Kom ihåg att man får inte börja med projektet innan ansökan har blivit anhängiggjord hos oss (och vi har bekräftat det skriftligt)!